ศูนย์ฝึกอบรม

 

คนเก่งมาคู่กับความรู้และการฝึกฝนดังนั้นกลุ่มบริษัทไทยซัมมิทจึงได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมา 5 ศูนย์ ใน 5 พื้นที่ เพื่อที่จะทำให้บุคลากรของเรามีคุณภาพและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ศูนย์การเรียนรู้ทั้ง 5 แห่งนั้นประกอบไปด้วย
  1. ศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิคการผลิต (Production Technical Training Center หรือ TS-PTC)
  2. ศูนย์อบรมความรู้ด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กร (In-House Logistic Training Center หรือ TS-LTC)
  3. ศูนย์การเรียนรู้ด้านงานซ่อมบำรุง (Maintenance Training Center หรือ TS-MTC)
  4. ศูนย์อบรมความรู้ด้านงานสายไฟ (Wiring Harness Training Center หรือ TS-WTC)
  5. ศูนย์อบรมความรู้ด้านความปลอดภัย (Safety Training Center หรือ TS-STC)